WIENKLASSICISM

Intrumentalmusiken

För första gången i musikhistorien var intresset för instrumentalmusik större än för vokalmusik. Man musicerade ofta i hemmen i adelns eller borgarklassens salonger. En ny omtyckt musikform var stråkkvartetten.

WIENKLASSICISM ca 1750 - 1820-talet

tid.


Wienklassicismen har sitt namn eftersom epoken förknippas med de tonsättare som var verksamma i Wien. Termen klassicism härstammar från latinets classicus, och syftar på en medborgare av högsta rang eller klass. Vi talar om en stil där elegans, enkelhet, balans, proportion och kontroll värderas allra högst. Tre kompositörer utmärkte sig på en helt annan nivå än  många andra. De mest framstående tonsättarna under klassicismen var :


Joseph Haydn (1732-1809)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)


Under Haydns och Mozarts era övergick musiken i att huvudsakligen vara homofon (när en melodi ackompanjeras av ackord, och inte av en rad andra melodier), även om polyfonin förstås fortfarande fanns kvar.! I ett klassicistiskt stycke ändras ofta tonen mellan glatt och hoppfullt till sorgset, och många olika tonarter och klangfärger utforskas. Vidare var snabba omställningar mellan svagt och starkt, både genom direkta hopp och genom crescendon/diminuendon (gradvisa ökningar/minskningar i styrka).


Den första satsen i en symfoni är kanske mest intressant, eftersom den i regel har en särskild struktur – sonatform. Sonatformen har tre delar – en exposition (där huvudtemat och eventuella sidoteman presenteras), en genomföring (där dessa teman och motiv transponeras, utvecklas och kombineras) och en återtagning (där expositionens material upprepas med viss variation, fast bara i grundtonarten).


Haydn 

Joseph Haydn var en österrikisk tonsättare, känd som en av de främsta företrädarna av klassicismen, eller ”Wienklassicismen”. Haydn var den äldsta i trion klassicister bestående av honom själv, Mozart och Beethoven. Han var dessutom både Mozarts och Beethovens lärare. Haydn hade inte samma förmåga att konstruera minnesvärda melodier som Mozart hade, men han var oerhört duktig på att skapa omfattande musikaliska strukturer bara genom ett enkelt motiv.  Haydn ska ha haft ett stort sinne för humor, vilket också är tydligt i flera av hans kompositioner. Ett av hans mest kända verk är Symfoni nr. 94 (Pukslagarsymfonin), Det sägs att han irriterade sig på att damerna i salongerna ofta somnade under hans framträdanden, så därför komponerande han detta stycke. ”…som efter en svag, tillbakadragen öppnande fras (som upprepas en gång, ännu svagare), plötsligt går över i ett fortissimo-ackord förstärkt av ett pukslag…” Musiken fortsätter därefter på samma sätt som det inleddes, som om ”attacken” aldrig inträffat.


Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart led av många sjukdomar, och dog vid endast 35 års ålder. Vid det laget hade han redan en katalog bestående av över 600 verk. Han sågs även på sin tid som ett underbarn. Vid tre års ålder lärde han sig spela klaviatur (piano), och vid fem års ålder hade han börjat komponera.


Att Mozart bara skulle ha ”andats ut” kompositioner såsom andra andas ut koldioxid  är förstås något av en romantiserad bild. Anledningen till att han kunde komponera med en sådan fart och finess var först och främst, som han själv antyder i ett brev till sin far, att han med en extrem noggrannhet och disciplin studerat kompositionstekniker och verk av tidigare genier.


Mozarts musik kännetecknas av melodirikedom, balans, elegans och symmetri. Det är svårt att välja ut ett ”signaturverk” från Mozarts katalog, med tanke på hur mycket han skrev, och hur många verk som framförs regelbundet än idag. Hans Eine kleine Nachtmusik förblir förmodligen, den mest kända melodin. Mozarts musik kännetecknas av melodirikedom, balans, elegans och symmetri .


Fadern insåg tidigt Mozarts intresse och talang för musik och Mozart fick undervisning i klaverspel redan vid tre års ålder, vid samma ålder skrev han också sitt första musikstycke. När Mozart fyllde sex år började han även att spela violin, och vid samma ålder spelade han för den tysk-romerske kejsaren i Wien. Fadern och barnen turnerade i stora delar av Europa. Mozart träffade bland annat Johann Christian Bach under sina turnéer. Troligen smittades han redan under dessa resor av flera av den tidens sjukdomar, vilket lade grund till hans inte särskilt goda hälsa.


Den unge Wolfgang var en begåvning utöver det vanliga. Redan som sjuåring kunde han spela vilket stycke som helst direkt från notbladet, han transponerade stycken obehindrat från en tonart till en annan.


källa:

http://musikhistoria.se/mozart-musik/9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart10

Bonniers musiklexikon.


Puka

Pukan, orkesterns viktigaste slaginstrument, ingår fr.o.m. nu i den moderna orkestern.


Symfoniorkester

Sammansättningen tar form och standardiseras. Betoningen ligger på stråkarna och blåsarna.


Bassethorn

En sorts klarinett med mild klang, konstruerad ca 1770. Det användes ofta av Mozart.


Sonat

Sonaten utvecklades av Haydn, Mozart och Beethoven till en större komposition för ett eller flera instrument.


Konsert

Konserten, en komposition för soloinstrument och orkester, fick sin moderna utformning av Mozart.


Symfoni

Den klassiska symfonin fulländades av Haydn och Mozart.


Tvärflöjt

Den tonstarkaste tvärflöjten trängde undan blockflöjten, som förekommit sedan renässansen.


Stråkkvartett

Med stråkkvartetten utvecklades ca 1750 en ny form av kammarmusik.


Hammarklaver

Detta var en tidig typ av piano som var vanligt på Mozarts tid.